Mail ons

Beknopte informatie

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Beknopte informatie

Lestijden en roosterwijzigingen
 
Lestijden zijn, met ingang van 1 augsutus 2018, maandag tot en met vrijdag van  8.30 tot 14.00 uur voor het speciaal onderwijs
- In de morgen is er 15 minuten pauze, de lunchpauze is een half uur. 
 
 
Ziekte van een leerkracht
Als er een leerkracht ziek is, worden de lessen in eerste instantie door een (duo)collega of een invalkracht opgevangen. Bij het ontbreken van een leerkracht kan ook een assistente voor de groep staan. Leerlingen worden niet naar huis gestuurd. In uiterste nood zal vooraf bekend gemaakt worden op welke dag er voor de leerling geen les is.
 
Verlofaanvraag
Voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere vakanties of voor bezoek arts etc. kunt u hier het formulier downloaden.
 
Ziekteverlof
Is uw zoon/dochter ziek? Belt u dan vóór schooltijd even op. Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje. Als uw zoon/dochter op die dag stage loopt, belt u dan het stagebedrijf én de school.

Privacy

Op De Zonnehoek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over onze leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyregelement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
 
 
Vakantierooster 2019-2020
 
Vakanties
 
SO en VSO
Herfstvakantie
19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie
 
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Krokusvakantie
 
22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen
10 t/m 13 april 2020
Meivakantie inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag
 
25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
31 mei en 1 juni 2020
 
Teamdag (alle lln. vrij)
2  juni 2020
Zomervakantie
(SO lln vrijdag vrij)
18 juli t/m 30 augustus 2020
 
Studiedagen SO
7 nov., 20 en 21 feb., 17 maart, 6 april en 10 juni
n.b. op 7 nov. en 17 maart vanaf 12.00 uur
 
Studiedagen VSO
 
2 sept., 4 okt., 6 nov., 23 jan., 14 april,
2 en 26 juni
 
 
 
Vervoer
Het vervoer naar en van school kan verzorgd worden door bus-/taxibedrijven. Zij worden voor hun diensten betaald door de gemeente waar de leerling woont. Er zijn per gemeente officiële richtlijnen opgesteld waaraan het vervoer moet voldoen, de vervoersverordening. Daarin staan zaken vermeld als het aantal leerlingen dat in een bus/taxi vervoerd mag worden, de veiligheid en de duur van de reistijd.
 
Om problemen te voorkomen, moet u bij de vervoersaanvraag duidelijk vermelden of de leerling gebruik kan maken van opstapplaatsen of dat hij/zij bij huis opgehaald moet worden. Ook of begeleiding noodzakelijk is en waarom De Zonnehoek de aangewezen school voor uw kind is.
 
De Commissie van Begeleiding geeft advies aan de gemeenten of een leerling is aangewezen op aangepast vervoer en kan zo nodig helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.
 
Stichting Leergeld
De Stichting Leergeld Apeldoorn wil ervoor zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolreisjes en schoolkampen. Om mee te kunnen doen worden deze activiteiten door de Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd.
 
De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar. U kunt een afspraak maken door te bellen naar 06-12675159 of door een e-mail te sturen naar:
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan