Mail ons

Medezeggenschapsraad

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht orgaan in een school en bestaat uit een oudergeleding en een personeelgeleding. Samen vormen zij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op De Zonnehoek.
 
De directie heeft de taak de MR in te lichten over alle zaken die voor de MR van belang zijn. De MR heeft instemmingsrecht of adviesrecht wat vastgelegd is in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ (WMS) . Dit is afhankelijk van het onderwerp.
Via www.infowms.nl kunt u meer informatie vinden over de WMS.
 
De MR leden worden gekozen volgens een in de WMS vastgelegde procedure. De zittingsduur is minimaal 3 jaar, waarna iemand voor maximaal 3 jaar herkozen kan worden. Wij streven er naar om MR leden, zowel ouders en personeel, uit de verschillende afdelingen van De Zonnehoek in de MR te hebben.
 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen kunt u dat doorgeven via ons mailadres.
 
Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is samengesteld uit leden van de drie scholen van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs, 3 personeelsleden en 3 ouders.
 
Via het e-mailadres mr@cso-dezonnehoek.nl heeft u als ouder de mogelijkheid om notulen van de MR vergaderingen op te vragen.
 

Leden Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Edwin Schuilenklopper SO

Manuela Guerra SO

Marloes Berndt VSO

Jan ten Hove VSO

Mariska van Valkengoed VSO

 

Personeelsgeleding:

Marianne van der Plank VSO voorzitter

Marieke Boesveld VSO

Carla van Unnik SO

Lydia Menkveld SO

Arien van Kempen SO (tijdelijk) secretaris

 
 
 
 

 

 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan