Mail ons

Stichting Vrienden van de Zonnehoek

 
De Zonnehoek SO is een christelijke school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Stichting Vrienden van de Zonnehoek

De Stichting Vrienden van De Zonnehoek

Doelstelling 
Stichting Vrienden van De Zonnehoek is opgericht in 1993. De Zonnehoek is een christelijke school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en is voor haar bekostiging afhankelijk van het ministerie van OC&W. Deze bekostiging is toereikend om het onderwijs aan de leerlingen te kunnen bieden conform de eisen die daartoe door de inspectie worden gesteld.
Voor alle extra faciliteiten die ondersteunend kunen zijn aan het leerproces dan wel de ontwikkeling van de leerlingen is de school aangewezen op financiële middelen die buiten de reguliere subsidiestroom verkregen worden. Voor het organiseren van activiteiten om deze middelen te kunnen verkrijgen is de Stichting Vrienden van de Zonnehoek in het leven geroepen. Dankzij acties gericht op sponsoren en andere bronnen van inkomsten heeft de stichting veel voor de school kunnen realiseren en in de afgelopen jaren haar meerwaarde bewezen.
Daarmee kon zij de school voorzien van speeltoestellen op het plein, muziekinstrumenten, een luchtkussen, digiborden, twee schoolbussen met aanhangwagen en een bijdrage leveren aan projecten waarvoor de reguliere onderwijsbekostiging ontoereikend is. 
 
De stichting heeft zich aangesloten bij het sponsorbeleid dat stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn hanteert bij het verkrijgen van middelen. Kern van dit beleid is dat de middelen slechts direct dan wel indirect ten goede komen aan de leerlingen van de school en er geen verplichtingen tegenover staan die strijdig zijn met het doel en grondslag van de school.
 
ANBI
Stichting Vrienden van De Zonnehoek heeft een door de belastingdienst erkende ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen. 
Dit houdt in dat de belastingdienst een beschikking heeft afgegeven waardoor giften geschonken aan Stichting Vrienden van De Zonnehoek aftrekbaar zijn voor de belasting als gift aan een door de belastingdienst erkend goed doel.
 
Vrienden van De Zonnehoek steunen
De Stichting Vrienden van De Zonnehoek heeft een Anbi certificering. Mocht u de Stichting Vrienden van De Zonnehoek willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op rekening nr:
NL92RABO033.674.02.04 t.n.v. CSO Stichting Vrienden De Zonnehoek.
De activiteiten van de stichting vallen onder SBI-code: 88999- Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
overkoepelende organen, samenwerking- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.
 
Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
voorzitter:           mevr T.M.H. Schipper- Tolen
penningmeester: dhr C. de Winter
lid:                      dhr E.A. Rietkerk
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 of meer natuurlijke personen en zijn benoemd voor een termijn van maximaal 4 jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing voor maximaal 4 jaar.
Het bestuur vervult haar taak conform de statuten van stichting Vrienden van De Zonnehoek
Deze statuten zijn laatst gewijzigd op 24 mei 2017 en opvraagbaar bij de voorzitter.
 
Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen financiële vergoeding, behoudens een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten voortvloeiende uit activiteiten tbv de stichting. Zij zijn niet in dienst of op welke wijze dan ook financieel betrokken bij stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn. 
 
Kamer van koophandel 
Stichting Vrienden van De Zonnehoek staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr 41041724   RSIN 806565469
Hoofdzetel van de stichting is: Citroenvlinder 77,  7323 RC Apeldoorn,  tel 055 -5340741
De stichting is per email te bereiken: info@cso-dezonnehoek.nl
 
Verantwoording
Voor haar financiële verantwoording maakt de penningmeester van de stichting jaarlijks een staat van baten en lasten op en legt deze ter controle voor aan een geregistreerd accountant. 
De stichting verantwoordt haar activiteiten en financiën op de website van De Zonnehoek 
www.cso-dezonnehoek.nl op het tabblad 'so' en 'vso' onder het kopje 'onze school'.
 
Stichting Vrienden van de Zonnehoek jaaroverzicht-2017.xls
 
Beleidsplan en activiteiten
De stichting heeft voor haar werkzaamheden een beleidsplan opgesteld en doet jaarlijks verslag van haar activiteiten in een jaarverslag.
Dit is te vinden en wordt gepubliceerd op de website van CSO De Zonnehoek.
www.cso-dezonnehoek.nl
 
 
 
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan